โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายยุทธยา ขัดสม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสมศักดิ์ หอมเนียม
ครู คศ.3

นางสุรางค์ ถิ่นสุข
ครู คศ.3

นางนิภาพร กันยะมี
ครู คศ.3

นางกรรณิการ์ อ้อสถิตย์
ครู คศ.3