โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเชาวรินทร์ สีใหม่
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสมนึก ยอดเถื่อน
ครู คศ.2

นางสาวจีราวัจน์ แสงคำ
ครู คศ.3

นางภัคมาลย์ ลัมพะบุตร
ครู คศ.2