โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทศพร มั่งคั่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววันเพ็ญ แซ่ตั้ง
ครู คศ.3

นางปิยธิดา โพธิ์ประภา
ครู คศ.2

นางสาวปรางมาศ เมืองพรม
ครู คศ.2