โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอุทัย ศักดิ์ทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทนงศักดิ์ สุชนก
ครู คศ.3

นางอมรพรรณ สุชนก
ครู คศ.2