โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง จำนวนนักเรียน
ม.1 15 10 25
ม.2 9 14 23
ม.3 13 8 21
ม.4 6 13 19
ม.5 9 9 18
ม.6 9 13 22
รวม 61 67 128