โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนชาย จำนวนนักเรียนหญิง
ม.1    
ม.2    
ม.3    
ม.4    
ม.5    
ม.6    
รวม