โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวีณารัตน์ พรมมา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพิกุล เข้มขัน
ครู คศ.3