โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
คณะผู้บริหาร

นายกัมพล ภิมาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม

นางนริศรา หงษ์หนึ่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางอมรพรรณ สุชนก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ

นางวีณารัตน์ พรมมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางนิภาพร กันยะมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป