โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์/ปรัชญา

วิสัยทัศน์

ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
จัดการศึกษาตามแนวนโยบายสานพลังประชารัฐ
ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ เน้นทักษะวิชาชีพ ประชารัฐร่วมใจ

ปรัชญา

ปัญฺญา โลกสฺมิํ ปัชฺโชโต
“ปัญญา   เป็นแสงสว่างในโลก”