โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ม.1 
ม.2  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
      
แผนการเรียน สังคมศึกษา ภาษา (ไทย-จีน)
          แผนการเรียน ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ม.3  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
      
แผนการเรียน สังคมศึกษา ภาษา (ไทย-จีน)
          แผนการเรียน ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ม.4  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
      
แผนการเรียน สังคมศึกษา ภาษา (ไทย-จีน)
          แผนการเรียน ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ม.5  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
      
แผนการเรียน สังคมศึกษา ภาษา (ไทย-จีน)
          แผนการเรียน ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ม.6  แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
      
แผนการเรียน สังคมศึกษา ภาษา (ไทย-จีน)
          แผนการเรียน ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี