โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11   ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม เอื้อประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

พัฒนาคุณภาพของครู และบุคลากรทางการศึกษา

พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป้าหมาย

๑.  ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม สะอาด ร่มรื่น และปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
     ผู้เรียน
๒.  ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียน
     การสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรขั้นพื้นฐานและนโยบายการศึกษาของชาติ
๓.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่ดี
     มีความเป็นไทย และพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

๔.  บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน และท้องถิ่น