โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document การขอใช้อาคารสถานที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.97 KB
Adobe Acrobat Document การขอเทียบโอนผลการเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.93 KB
Adobe Acrobat Document การขอเอกสารใบแทนสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 118.33 KB
Adobe Acrobat Document การขอย้ายเข้าเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.98 KB
Adobe Acrobat Document การขอย้ายออก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.06 KB
Adobe Acrobat Document การขอลาออก   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 103.18 KB
Adobe Acrobat Document การรับนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 122.86 KB
Adobe Acrobat Document 1. One Stop Service   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.96 KB
Adobe Acrobat Document 2. ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองทางการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.68 KB
Adobe Acrobat Document 3. ขั้นตอนการขอย้ายสถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.37 KB
Adobe Acrobat Document 4. ขั้นตอนการรับนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.84 KB
Adobe Acrobat Document 5. ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.33 KB