โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
80 หมู่ 11  ตำบลห้วยม้า  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054649707
ข้อมูลผู้บริหาร

นายกัมพล  ภิมาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม
โทร. 097 9241066

 
                     
นางกรรณิการ์  อ้อสถิตย์                                  นางอมรพรรณ  สุชนก
       ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ    ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
โทร.0979189315                                       โทร.0882519960
 
                     
นางวีณารัตน์  พรมมา                                     นางนิภาพร  กันยะมี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล              ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
โทร.0888989292                                      โทร.0871818921